Home

 

 

Privacy Policy

 

 

PMBC De Beweging en Fysiotherapie Erkelens Roos en van Adrichem hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. PMBC De Beweging en Fysiotherapie Erkelens Roos en van Adrichem houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als PMBC De Beweging en Fysiotherapie Erkelens Roos zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten en Patiënten

Persoonsgegevens van klanten of patiënten worden door PMBC De Beweging en Fysiotherapie Erkelens Roos en van Adrichem verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

- Administratieve doeleinden;

- Communicatie over de opdracht/verwijzing/behandeling

- Het uitvoering geven aan een opdracht/verwijzing/behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De overeengekomen opdracht/verwijzing/behandeling

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan PMBC De Beweging en Fysiotherapie Erkelens Roos en van Adrichem de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Naam en voornaam, evt. partnernaam

- Geboortedatum

- Geslacht

- Adres, postcode

- BSN

- identificatiedocument ( paspoortnummer/rijbewijsnummer/ id-kaartnummer)

- Telefoonnummer;

E-mailadres;

- Polisnummer zorgverzekering, zorgverzekeraar

- Reden aanvraag behandeling

- Arts

- Anamnese, onderzoeksgegevens, behandelgegevens

Uw persoonsgegevens worden door PMBC De Beweging en Fysiotherapie Erkelens Roos en van Adrichem  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Voor klanten gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar

Voor patiënten geldt dat de gegevens minimaal 15 jaar worden opgeslagen, om zo bij een recidief over relevante informatie mbt. de eventuele behandeling te kunnen beschikken.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door PMBC De Beweging en Fysiotherapie Erkelens Roos en van Adrichem verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan PMBC De Beweging en Fysiotherapie Erkelens Roos en van Adrichem de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- Telefoonnummer;

- E-mailadres;

- Geboortedatum;

- Salarisgegevens;

- Kopie ID;

- BSN-nummer;

- Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door PMBC De Beweging en Fysiotherapie Erkelens Roos en van Adrichem opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

- Het verzorgen van de (financiële) administratie;

- Het vastleggen van kwaliteitsgegevens

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst  hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons-)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

PMBC De Beweging en Fysiotherapie Erkelens Roos en van Adrichem bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Patiëntgegevens worden minimaal 15 jaar bewaard, om zo bij een recidief over relevante informatie mbt. de eventuele behandeling te kunnen beschikken.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

- Alle personen die namens PMBC De Beweging en Fysiotherapie Erkelens Roos en van Adrichem  van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

 

PMBC De Beweging en Fysiotherapie Erkelens Roos en van Adrichem

Baarlandhof 21, 3086 EA, Rotterdam

Joan @ bc-db.nl

 

Laatst aangepast (maandag, 28 mei 2018 20:22)

 

Stichting Vrienden van de Beweging is op 18-03-2015 door een aantal patiënten van de Beweging opgericht. Geïnteresseerd en sociaal bewogen zoals zij zijn, willen zij de Beweging helpen om initiatieven en projecten uit te voeren. Dit doet de stichting door mee te denken, door donateurs te werven en door subsidies aan te vragen.

De stichting heeft tot doel; het bevorderen van welzijn en welbevinden van mensen door het stimuleren van gezonde leefstijl een en ander in de meest ruime zin door het bijeenbrengen en ter beschikking stellen van gelden en goederen aan Paramedisch Beweegcentrum de Beweging.

Het eerste initiatief was het ondersteunen en aanvraag te doen voor het nieuwe project VET. Inmiddels is dit door NUTS-OHRA en gebiedscommissie Charlois gehonoreerd waardoor het project van start is gegaan.

Op dit moment zet de stichting zich in voor het "pro deo fysiotherapie" project en de realisatie van een kerstdiner voor eenzame ouderen.

Wilt U donateur worden? Mail dan naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Laatst aangepast (dinsdag, 26 juli 2016 20:49)

 

Mede door de "vrienden van de Beweging" zijn we gestart met VET.

Wat is VET? VET betekent Virtueel Educatief Trainen.

 

Vet is een manier waarbij patiënten, die in de fysiotherapiepraktijk moeten trainen op b.v. een loopband, fiets, roeier of crosstrainer begeleid worden met een computerscherm waarop programma's staan die de omgeving of de natuur weergeven. Zo lijkt het alsof de patiënt door het zuiderpark fietst of dat de patiënt door de wijk loopt, iets wat deze patiënt in werkelijkheid niet kan doen vanwege slechte gezondheid. Dit stimuleert de patiënt enorm om de training vol te houden. Een patiënt vertelt: normaal kan ik maar 5 minuten lopen op de loopband en loop ik maar naar de klok te kijken wanneer ik kan stoppen, maar door de afleiding van het filmpje loop ik zomaar zonder benauwd te worden 10 minuten. Een enorme vooruitgang!

Vooral voor patiënten met een chronische aandoening, zoals COPD, Claudicatio, Diabetes Mellitus, Hart- en Vaat problematiek en Obesitas is dit een effectieve manier om patiënten te motiveren.

Laatst aangepast (dinsdag, 26 juli 2016 20:44)

 

 

Wij zijn er zeer trots op u te kunnen melden dat onze praktijk Fysiotherapie Erkelens Roos en van Adrichem per 01-01-2013 de status van pluspraktijk heeft behaald voor Zilveren Kruis Achmea, Avero Achmea en Agis.

Tevens heeft de praktijk bij Menzis de status van TopZorgpraktijk behaald.

Deze status houdt in dat wij volgens de verzekeringen fysiotherapeutische zorg leveren van de hoogste kwaliteit. Tevens geeft dit ons het recht beweegprogramma's voor obesitas, diabetes, copd, artrose en cardiovasculair risicomanagement aan u te geven.

 

 

Laatst aangepast (zondag, 24 juli 2016 09:08)

 

Welkom op de website van PMBC de Beweging en Fysiotherapie Erkelens Roos en van Adrichem.

In de submenu's links boven aan deze pagina kunt u nadere informatie vinden met betrekking tot:

  • Paramedisch Beweegcentrum de Beweging
  • Fysiotherapie Erkelens Roos en van Adrichem
  • Diëtist Praktijk Change
  • Pedicurepraktijken van Lia Hartkoorn en Ingrid Hoogstraten
  • Logopediepraktijk Rhoon/Slinge

Allen gevestigd aan de Baarlandhof 21, te Pendrecht Rotterdam.

Algemeen telefoonnummer 010-4933544.

Laatst aangepast (zondag, 24 juli 2016 09:05)