Home

 

 

De huidige maatschappij is er één van een druk leven vol stress en de meeste mensen zijn met name gericht op zichzelf. Veel mensen voelen zich eenzaam dat realiseren wij ons maar al te goed. Omdat wij ons goed kunnen vinden in het Rotterdamse “niet lullen maar poetsen” gebruik, willen we hier iets aan doen. Wij willen samen met u proberen deze eenzaamheid te verminderen door het vormen van een community gericht op onderlinge samenhang in Pendrecht rondom De Beweging. Met name richten we ons op samenhang tussen de verschillende generaties en culturele groepen.

 

Op 24 december hebben we een kerstborrel georganiseerd bij ons op De Beweging waar ruim 100 mensen aanwezig zijn geweest. Deze bijeenkomst was onze kick-off  om deze eenzaamheid te doorbreken. Het vervolg hierop zal bestaan uit 10 bijeenkomsten ieder op een laatste vrijdag van de maand van 16.00-17.30 aan de Baarlandhof 21 met verschillende invulling. De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden op 28 februari 2020.

 

 

Wil je ook graag wandelen, maar niet alleen?

Ga dan met ons mee!

 

Vanaf 4 maart 2019 gaan we iedere maandag wandelen. We starten om 13.15u op de Beweging aan de baarlandhof 21. De wandeling zal ongeveer 1uur duren en na de wandeling is er gelegenheid om met elkaar koffie of thee te drinken.

De kosten zijn 2 euro per keer. Iedereen is welkom.

Heb je vragen? Bel dan naar de Beweging 010-4933544 en vraag naar Magda.

 

 

 

 

Nu ook in Rotterdam-Pendrecht

 

Onlangs heeft Kunstig haar intrede gedaan in de Beweging!

Wij zijn blij om Leonie Huisman te verwelkomen met haar bedrijf Kunstig

Leonie Huisman is mammacare-adviseuse op het gebied van borstprotheses.

Bij Kunstig kun je terecht voor deskundig advies over volledige – of deelprotheses. Samen met Leonie bekijk je welke prothese bij je  figuur en  wensen past.

Naast protheses heeft Leonie ook een uitgebreide collectie van mooie lingerie en badkleding.

Leonie Huisman is SEMH-certificeerd en erkend mammacare-deskundige en werkt samen met alle zorgverzekeraars, wat betekent dat de prothese wordt vergoed en de facturering verzorgd wordt.

Leonie kunt U bereiken door een email te sturen naar  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. of te bellen met 06-14426537.

Laatst aangepast (dinsdag, 30 oktober 2018 15:29)

 

Let op!    Nieuwe datum

 

Opvoeden: hoe doe jij dat nou?


Beste ouders / verzorgers,

Ouders in Actie organiseren regelmatig een gespreksuurtje over opvoeden. Het is bedoeld voor ouders die wel eens met andere ouders willen praten over de opvoeding van de kinderen.


U bent welkom op:

Dinsdag 28 augustus, 9.00-10.00 inloop vanaf 8.45

In de Beweging, Baarlandhof 21


De Ouders in Actie zijn ouders uit de wijk die ervaring hebben in het organiseren van 'goede gesprekken'. Gesprekken waarbij ouders van gedachten kunnen wisselen, elkaar tips kunnen geven, of gewoon eens een keertje kunnen uitblazen. Want opvoeden gaat echt niet altijd vanzelf.

Geïnteresseerd? Meld u aan bij de beweging of via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Hartelijke groet namens de Ouders in Actie

 

NIEUWE START---NIEUWE START---NIEUWE START---NIEUWE START---NIEUWE START---NIEUWE START

 

Door omstandigheden hadden we niet genoeg deelnemers om het gespreksuurtje te beginnen en daarom hebben we een nieuwe datum!

 

Je bent van harte welkom op dinsda25 september van 9.00 tot 10.00 in de Beweging,

Baarlandhof 21.

Meld je aan bij de Beweging of mail naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Laatst aangepast (woensdag, 05 september 2018 20:51)

 

 

 

Privacy Policy

 

 

PMBC De Beweging en Fysiotherapie Erkelens Roos en van Adrichem hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. PMBC De Beweging en Fysiotherapie Erkelens Roos en van Adrichem houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als PMBC De Beweging en Fysiotherapie Erkelens Roos zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten en Patiënten

Persoonsgegevens van klanten of patiënten worden door PMBC De Beweging en Fysiotherapie Erkelens Roos en van Adrichem verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

- Administratieve doeleinden;

- Communicatie over de opdracht/verwijzing/behandeling

- Het uitvoering geven aan een opdracht/verwijzing/behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De overeengekomen opdracht/verwijzing/behandeling

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan PMBC De Beweging en Fysiotherapie Erkelens Roos en van Adrichem de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Naam en voornaam, evt. partnernaam

- Geboortedatum

- Geslacht

- Adres, postcode

- BSN

- identificatiedocument ( paspoortnummer/rijbewijsnummer/ id-kaartnummer)

- Telefoonnummer;

E-mailadres;

- Polisnummer zorgverzekering, zorgverzekeraar

- Reden aanvraag behandeling

- Arts

- Anamnese, onderzoeksgegevens, behandelgegevens

Uw persoonsgegevens worden door PMBC De Beweging en Fysiotherapie Erkelens Roos en van Adrichem  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Voor klanten gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar

Voor patiënten geldt dat de gegevens minimaal 15 jaar worden opgeslagen, om zo bij een recidief over relevante informatie mbt. de eventuele behandeling te kunnen beschikken.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door PMBC De Beweging en Fysiotherapie Erkelens Roos en van Adrichem verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan PMBC De Beweging en Fysiotherapie Erkelens Roos en van Adrichem de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- Telefoonnummer;

- E-mailadres;

- Geboortedatum;

- Salarisgegevens;

- Kopie ID;

- BSN-nummer;

- Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door PMBC De Beweging en Fysiotherapie Erkelens Roos en van Adrichem opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

- Het verzorgen van de (financiële) administratie;

- Het vastleggen van kwaliteitsgegevens

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst  hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons-)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

PMBC De Beweging en Fysiotherapie Erkelens Roos en van Adrichem bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Patiëntgegevens worden minimaal 15 jaar bewaard, om zo bij een recidief over relevante informatie mbt. de eventuele behandeling te kunnen beschikken.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

- Alle personen die namens PMBC De Beweging en Fysiotherapie Erkelens Roos en van Adrichem  van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

 

PMBC De Beweging en Fysiotherapie Erkelens Roos en van Adrichem

Baarlandhof 21, 3086 EA, Rotterdam

Joan @ bc-db.nl

 

Laatst aangepast (maandag, 28 mei 2018 20:22)